Seznam fonetičnih simbolov MRPA za slovenski jezik

MRPA-simbol

ime glasu

grafemski zapis

MRPA-zapis

[a]

a

kazen

ka:z@n

[b]

b

bog

bo:g

[ts]

c

cena

tse:na

[tS]

č

čevelj

tSe:v@l'

[d]

d

dar

da"r

[E]

široki e

cesar

tsE:sar

[e]

ozki e

cena

tse:na

[@]

polglasnik

prst

p@"rst

[f]

f

fant

fa"nt

[g]

g

gora

gO:ra

[h]

h

hiša

hi:Sa

[i]

i

ime

ime:

[j]

j

jok

jo:k

[k]

k

kol

kO:w

[l]

l

lice

li:tsE

[l']

mehčani l

valj

va:l'

[m]

m

miza

mi:za

[F]

zobnoustnični m

nimfa

ni:Ffa

[n]

n

nos

no:s

[n']

mehčani n

vonj

vo:n'

[N]

mehkonebni n

tank

ta:Nk

[O]

široki o

koš

kO:S

[o]

ozki o

koliko

ko:liko

[p]

p

past

pa:st

[r]

r

res

re:s

[s]

s

senca

se:ntsa

[S]

š

šilo

Si:lo

[t]

t

tvoj

tvo:j

[u]

u

ulica

u:litsa

[v]

v

vaza

va:za

[w]

dvoglasniški in zveneči dvoustnični nedvoglasniški

dal
vzev
vstav

da:w
wze:w
Wsta:w

[W]

nezveneči dvoustnični nedvoglasniški

vsak
predvsem
ustrašiti

Wsa"k
prEtWs@"m
ustra:Siti

[z]

z

zven

zvE"n

[Z]

ž

žamet

Za:mEt

Nečrkovna MRPA simbola označujejeta dolžino oz. kračino naglašenega samoglasnika:

MRPA simbol

pomen simbola

grafemski zapis

MRPA zapis

:

dolžina

pomoč

pOmo:tS

"

kračina

prst

p@"rst