Zgradba

Islovar je slovenski terminološki slovar informatike, informacijske tehnologije in telekomunikacij. Je razlagalni in informativno-normativni slovar, ki izrazje pomensko in jezikovno opisuje in vrednoti.

Vsak strokovni izraz v slovarju je iztočnica samostojnega slovarskega sestavka. Ti so razvrščeni po abecedi, ne glede na to ali so poimenovanja enobesedna ali večbesedna. Iztočnice so najpogosteje samostalniki ali besedne zveze s samostalniškim jedrom, ki so navedeni v ednini in izjemoma v množini, pridevniki, glagoli in uveljavljene kratice. Pri izgovoru iztočnic so upoštevani raba v stroki in določila Slovenskega pravopisa 2001.

Samostalniška iztočnica je navedena v prvem sklonu ednine, pridevniki so v določni obliki, glagoli v nedoločniku.

Iztočnica ima praviloma podatek o naglasu, ki je določen po rabi v stroki in jezikovnih smernicah, vendar nima navedenih naglasnih dvojnic.

Pri enobesedni samostalniški iztočnici je navedena drugosklonska končnica (algoritem -tma), medtem ko ima večbesedna iztočnica drugosklonsko končnico navedeno za vsako besedo  zveze (abecedni nabor znakov –ega -a -- ); pri večbesedni iztočnici s sklonsko neujemalnimi členi je nespremenjena sklonska oblika označena z dvema črticama (posrednik v oblaku -a -- --). Pri vseh samostalniških iztočnicah je naveden spol (m, ž, s), ki se pri večbesednih ravna po samostalniškem jedru (optično prepoznavanje znakov - ega - a -- s).

Če je iztočnica kratica angleške besedna zveze (PCB), je v okroglem oklepaju ubesedena oblika v angleščini, za gl. pa je naveden ustrezen slovenski strokovni izraz, ki je v slovarju obdelan v slovarskem sestavku na abecedno ustreznem mestu (referenčna zmožnost procesa), ali pa je v okroglem oklepaju navedena ubesedena oblika v angleščini, ki ji sledi razlaga v slovenščini HTML). Če ima iztočnica krajšo in daljšo obliko in ju povezuje in, sta obravnavani enakovredno (računalniški program -ega -e m in program -a m // program -a m in računalniški program -ega -a m). Če pa ju povezuje tudi (spletno gostovanje -ega -a s tudi gostovanje -a s), kratica gl. napoti k pisno ustrezni iztočnici (gostovanje -a s gl. spletno gostovanje).

Iztočnica ima označeno mesto in kakovost naglasa (prenôsnik, pretvórba, argumènt, prèdizdája). Drugosklonski obliki sledi oglati oklepaj, kjer je naveden izgovor v zapisu MRPA (HTML HTML-ja [h@t@m@l@:]). Nato sledi kratica za spol, oziroma tudi za množino, če ima iztočnica množinsko obliko ali je raba v množini. Pri izpisu v Word je naveden izgovor, če se zapis razlikuje od izgovora (Boolov operator -ega -a [bulov]). Naveden je tudi izgovor kratic (HTML [hәtәmәlә̀]).

Pri pridevniku kot iztočnici je navedena njegova trispolnost in besednovrstna oznaka prid. (aplikacijski -a -o); pri glagolu prvoosebna končnica in glagolski vid (digitalizirati).

Slovar navaja tudi izgovorjavo iztočnic v računalniško berljivem jeziku MRPA. Dodatno omogoča poslušanje zvočne podobe iztočnic, ki jih sintetizator govora ustvari samodejno na podlagi zapisa MRPA. Slovar prikazuje poimenovalni sistem stroke, zlasti poimenovanja pisne zvrsti in le deloma upošteva strokovno pogovorno izrazje, tj. žargon, in strokovno neustrezna poimenovanja, ki jih označuje s kvalifikatorjema neustr. in žarg.

Strokovno in jezikovno ustrezna poimenovanja, ki so iztočnice, so pomensko opisana; za kvalifikatorjem sin. so jim dodani vsi sinonimi (aktivni imenik), za kvalifikatorjem prim. pa pomensko sorodni izrazi (podatkovni predpomnilnik, besedilna datoteka).

Enakovredni sinonimi imajo enake razlage, podrejeni sinonimi (strokovni izrazi, ki so manj v rabi) imajo navedeno le zaglavje in angleško ustreznico, sledi kvalifikator gl., ki usmerja k veljavnemu strokovnemu urazu s polno pomensko razlago (predpomnilnik navodil).

Strokovno in jezikovno neustrezna poimenovanja so označena z neustr., gl. pa usmerja k ustrezno pomensko opisanemu poimenovanju (memorija, implementacija). Neustrezna poimenovanja niso navedena v veljavnem sinonimnem nizu.

Iztočnica, označena z zastar., ima navedeno polno pomensko razlago, kvalifikator prim. pa napotuje k veljavnemu strokovnemu izrazu s polno pomensko razlago (delovna postajaprim. osebni računalnik).

Iztočnica ima lahko več pomenov; ti so označeni z arabskimi številkami (online). Vsak od pomenov večpomenske iztočnice je predstavljen enako kot pomen enopomenske iztočnice. Arabska številka pri strokovnem izrazu, uporabljenem v razlagi, pove, v katerem pomenu je treba razumeti uporabljeni izraz (programski strežnik). Enako funkcijo ima pri navedbi sinonimov (elektronska knjiga).

Za opredeljevanje strokovnih izrazov, njihovih pomenov in sinonimov so v slovarju poleg omenjenih še naslednji kvalifikatorji: to so navadno krajšave za označevanje slovničnih informacij (m., ž., s., mn.), tujega ustreznika (angl.) in za vrednotenje strokovnih izrazov (neustr., zastar., zgod., žarg.).

V slovarju so uporabljeni naslednji kvalifikatorji:

 • za označevanje slovničnih informacij
  • m - moški spol, samostalnik moškega spola
  • s - srednji spol, samostalnik srednjega spola
  • ž - ženski spol, samostalnik ženskega spola
  • mn. - množina
  • prid. - pridevnik
  • dov. - dovršni glagol
  • nedov. - nedovršni glagol
  • predl. - predlog
  • neskl. - beseda, ki se ne sklanja
 • za označevanje tujega ustreznika:
  • angl.     - angleško
 • za vrednotenje strokovnih izrazov: 
  • in - uvaja enakovredno pisno in izgovorno različico
  • gl. - glej, napotilo k strokovnemu izrazu, pri katerem je celotna informacija, ali k pisno utreznejšemu strokovnemu zrazu
  • prim. - primerjaj, napotilo k pomensko ožjemu ali pomensko širšemu strokovnemu izrazu
  • sin. - sinonim, strokovni izraz z enakim pomenom
  • neustr. - neustrezno, strokovni izraz, ki ga stroka zavrača
  • žarg. - žargonski izraz, ki je v rabi v pogovornem jeziku strokovnjakov
  • krat. - kratica, tj. ustaljena krajšava iz začetnih črk slovenskega ali angleškega jezika
  • tudi - uvaja manj rabljeno pisno različico
  • zastar. - zastarel strokovni izraz, ki je v rabi v starejši literaturi
 • ( ) - okrogli oklepaj:
  1. za navajanje pojasnil, številčnih oznak pomenk
  2. za navajanje angleškega strokovnega izraza in ustrezne kratice
 • [ ] - oglati oklepaj za navajanje izgovora